Etický kodex

path30

A) DB INKASO dodržuje zákony České republiky

B) DB INKASO cz dodržuje zákon o Ochranně osobních dat a nedotknutelnost dlužníka

C) DB INKASO cz řídí svoji činnost správně a zodpovědně vůči dlužníkovi i věřiteli

 

FIREMNÍ POLITIKA A ETICKÁ PRAVIDLA DOVOLUJÍ:

1) vymáhat korektně dluhy věřitelů, nezatajovat možné důsledky ignorace dluhu před dlužníkem, upozornit dlužníka na poškození jeho dobrého jména a vysvětlit mu důsledek dalších kroků, kterými jsou soud, exekuce či registr dlužníků aj;

2) kontaktovat dlužníka skrz písemné upomínky, SMS zprávy, maily, neveřejnou facebookovou komunikace či jinými medii, která jsou určená pouze ke čtení dlužníka. Vše v rámci dobrých mravů a zákonných prostředků;

3) návštěvu dlužníka osobním inspektorem, který jedná v důsledku dobrých mravů. Inspektor provádí činnost oslovení a nalezení dlužníka, je tedy povoleno se dotazovat sousedů či jiných spoluobčanů na dotyčného dlužníka. Je zakázáno ve věci dlužné částky však nikoho jiného informovat, než-li samotného dlužníka, je třeba dodržet ochranu osobních údajů;

4) vybírat peníze v hotovosti na základě příjmového pokladního dokladu ze strany inkasisty nebo přímo v místě DB INKASA cz;

5) spolupracovat s registry v případě odkupu pohledávek;

6) doporučit věřiteli ukončení mimosoudního inkasa v případě neschopnosti inkasovat pohledávku a navrhnout další postup/kroky;

7) zajistit věřiteli nabídku veškerých služeb zahrnující inkaso pohledávek nebo se této činnosti týkající (lustrace dlužníka, ověření bonity, mimosoudní inkaso, soudní inkaso atd.);

8) fakturovat věřiteli jen smluvně doložené náklady.

FIREMNÍ POLITIKA A ETICKÁ PRAVIDLA NEDOVOLUJÍ:

1) veškeré nezákonné činnosti;

2) veškeré fyzicky agresivní činnosti;

3) psychický nátlak a ponižování dlužníků;

4) využívání nezletilých / starších členů rodiny k donucování dlužníků k platbě (např. psychologický nátlak na děti nebo starší osoby);

5) používání výhružek následků, které jsou nerealistické (např. že dlužník bude za dluh čelit trestu vězení);

6) navštěvování a volání dlužníkům v nočních hodinách, tj. mezi 22:00 a 06:00;

7) nadměrné narušování soukromí (např. vstupování do bydliště bez ohledu na aktivní protesty dlužníka, odmítání opustit bydliště v přiměřené době poté, co o to dlužník požádal, hlídkování poblíž dlužníkova domova po nepřiměřenou dobu, když je dlužník doma apod.);

8) používání elektronické komunikace, která je veřejně viditelná (např. oznámení na „facebookové“ zdi);

9) uveřejňování osobních informací dlužníka jakýmkoli způsobem a vyhrožování tímto (pokud uveřejnění není provedeno v oficiálních rejstřících dluhů);

10) nezveřejňovat osobní údaje dlužníka ani v rámci osobních návštěv a to třeba i rodinným příslušníkům, známým či sousedům. Nevylepovat či jinak oznamovat fakt, že dotyčná osoba je dlužníkem;

11) vydávat se za exekutora, advokáta, konkurzního správce či jiného soudního vykonavatele a už vůbec za policii a další statní orgány;

12) vymáhat nesmyslné a v nadměrné výši náklady na vymáhání pohledávky;

13) jakékoliv korupční jednání;

14) zamlčovat souvislosti a důsledky ignorance dluhu;

15) zamlčovat věřiteli všechny informace týkající se dlužníka;

16) fakturovat vícenáklady mimo smluvní podmínky nebo jakákoliv jiná plnění mimo smluvených podmínek.

Desatero DB INKASA:

1) znalosti zákonů ČR a jejich dodržování;

2) vést zřetelné a pravdivé účetnictví;

3) zveřejnit účty pro inkaso pohledávek;

4) vést společnost v dobrém jménu a morálních zásad;

5) nezadržovat platby dlužníků a přeposílat je věřiteli max. do 5 pracovních dní, pokud není s věřitelem smluveno jinak;

6) být zodpovědný za své zaměstnance i spolupracovníky a za jejich proškolení, poskytování informací a zázemí k řádnému plnění inkasní činnosti;

7) řádně komunikovat s dlužníkem – cílem je umoření dluhu;

8) řádně komunikovat s věřitelem, dodržovat měsíční reporting;

9) dodržovat zákon o ochraně osobních dat;

10) dodržovat veškeré etické a morální zásady, jednat v dobré víře, zajišťovat veškerý tok informací, vyřizovat požadavky věřitelů a dlužníků, vyjít vstříc rozumným návrhům dlužníků vedoucí k umoření dluhu, zajistit pravdivost údajů a spravedlivé řešení.